Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zlaté investování, a.s.

1. Rozsah platnosti

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují všechny obchodní vztahy mezi prodávajícím – společností Zlaté investování, a.s. (dále jen ZI) a kupujícími (dále jen kupující), kteří od společnosti ZI kupují drahé kovy, případně je společnosti ZI zpět prodávají. Základem pro uskutečnění obchodu je Objednávka drahých kovů, kterou je možné realizovat nákup formou částečných plateb do cílové kupní částky (dále jen splátkový plán), dále tyto VOP a platba na účet společnosti ZI . Objednávka je platná pouze v písemné a podepsané podobě. Žádné zde neuvedené údaje ani úmluvy nejsou platné.

1.2. VOP jsou nedílnou součástí všech smluv a jiných ujednání mezi ZI a kupujícím za předpokladu, že na ně taková smlouva nebo ujednání odkazuje a VOP jsou ke smlouvě přiloženy popřípadě Kupujícímu známy.

1.3. Drahými kovy se pro účely těchto VOP rozumí investiční slitky, investiční mince a další produkty z drahých kovů, které ke koupi společnost ZI nabízí.

2. Zvláštní ustanovení pro nákup a prodej drahých kovů

2.1. Uzavřením Objednávky na nákup drahých kovů v rámci produktu Nákup s Fortunou se Kupujcí zavazuje v pravidelných intervalech nebo v rámci mimořádných splátek platit zálohy na účet společnosti ZI za účelem koupě drahých kovů. ZI se zavazuje dodávat Kupujícímu drahé kovy na základě závazné objednávky drahých kovů Kupujícího. Dále se ZI zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo k objednanému produktu v rámci Nákup s Fortunou, jakmile Kupující dosáhne splátkami ve svém váhovém kontu gramáže spláceného slitku.

2.2. Kupující určí v Objednávce drahých kovů gramáž a druh Slitku, který chce splácet.

2.3. Jakmile Kupující splatí odpovídající částku a ve svém váhovém kontu (dále jen váhové konto) dosáhne gramáže spláceného slitku, bude Kupující neprodleně kontaktován za účelem potvrzení splacení/nákupu Slitku a jeho dodání.

3. Ceny, dodací a platební podmínky

3.1. ZI provádí pravidelně nákup drahých kovů pro Klienta na základě aktuálního ceníku společnosti ZI, který je přístupný na stránkách on-line obchodu www.zlate-investovani.cz a www.zi-numismatika.cz. Ceník je průběžně automaticky aktualizován podle aktuální situace na světovém trhu komodit a měn. U Splátkového plánu ZI kupujícím připisuje nakoupenou gramáž zlata nebo stříbra na jejich váhová konta v setinách gramu. Nákup probíhá každý týden vždy v první pracovní den a ceny za gram pro jednotlivé slitky jsou vždy přístupné kupujícím v jejich zákaznické zóně.

3.2. Vzhledem k tomu, že celková splacená částka nemusí být ze strany kupujícího splněna, je každá splátka považována za samostatné zdanitelné plnění.

3.3. Pokud vznikne po dosažení cílové částky a nakoupení posledního spláceného slitku přeplatek, který nepostačuje na nákup nejmenší cihličky o hmotnosti 1g, zašle ZI tento přeplatek zpět na účet kupujícího. Pakliže je rozdíl menší než 50,- Kč., započítává se tento rozdíl do ceny posledního slitku, kterým se naplňuje celková částka.

3.4. Jiné poplatky. Vedle ceny Slitku je Kupujícímu účtován jednorázový poplatek za poskytované služby ve výši 500,- Kč.

4. Kontrola uskladněných drahých kovů a použití prostředků

4.1. Na konci každého kalendářního roku provede nezávislý notář kontrolu, zda stav uskladněných drahých kovů dle evidence váhového konta Kupujícího souhlasí se skutečným stavem zásob drahých kovů. O této kontrole bude vyhotovena zpráva a zpřístupněna zákazníkům na webové stránce www.zlate-investovani.cz , případně zaslána spolu s ročním soupisem splátek Nákup s Fortunou.

5. Úhrady

5.1. Řádné splátky na Slitek. Kupující zvolí v Objednávce drahých kovů frekvenci řádných splátek na cílový Slitek (dále jen Řádné splátky). Minimální výše Řádné splátky se liší podle gramáže spláceného slitku.

5.2. Kupující provádí řádné splátky, podle uzavřené Objednávky drahých kovů, smlouvy, na účet ZI číslo: 5033 3305 / 2010 FIO banka, a.s., se správně uvedeným variabilním symbolem.

5.3. Mimořádné splátky na Slitek. Kupující je oprávněn zasílat vedle řádných splátek též mimořádné splátky na cílový Slitek (dále jen Mimořádné splátky). Pokud Kupující v průběhu splátkového plánu pošle jakoukoli vyšší splátku na účet ZI pod variabilním symbolem kupní smlouvy oproti zvolené pravidelné splátce, má se za to, že ZI a Kupující uzavřely nad rámec splátkového plánu jednorázovou kupní smlouvu na nákup zvoleného drahého kovu.

5.5. Prodlení. Neuhradí-li Kupující příslušnou částku Řádné splátky do čtrnácti (14) dní po dni splatnosti takové splátky, bude Kupujícímu zaslána písemná notifikace upozorňující jej na prodlení s úhradou Řádné splátky. Nebudou-li Řádné splátky bez vysvětlení Kupujícího do šedesáti (60) dní od doručení této notifikace obnoveny, bude Nákup s Fortunou ze strany ZI ukončen. Po započtení pohledávek ZI ze Smlouvy (tj. i z jakýchkoli jiných Transakcí dle Smlouvy) za Kupujícím, bude zbývající splacený zůstatek ve slitcích nižší gramáži Kupujícímu vrácen.

6. Dodání slitu

6.1. ZI dodá Kupujícímu Slitek do místa určeného Kupujícím ve smlouvě.

6.2. Termín dodání. ZI vyexpeduje Slitek do deseti (10) Obchodních dní ode dne nákupu.

6.3. Způsob dodání. Způsob dodání Slitku si Kupující zvolí v Objednávce. ZI se zavazuje Slitek zabalit tak, aby byl chráněn před poškozením běžnými vlivy a zašle ho prostřednictvím poštovní či kurýrní služby jako pojištěné cenné psaní na adresu Kupujícího uvedenou jako dodací v Objednávce drahých kovů.

7. Ostatní ujednání

7.1. Vlastnické právo k zakoupenému Slitku přechází na Kupujícího zaplacením celé kupní ceny.

7.2. ZI garantuje zákazníkům zpětný výkup dodaného zboží bez časového omezení dle výkupních cen zveřejněných na stránkách www.zi-numismatika.cz. Produkty musí být nepoškozeny a v takovém stavu, jak byly Kupujícímu dodány.

7.3. ZI je oprávněna v případech nedostatku drahých kovů na trhu dodat kupujícímu zvolené drahé kovy jiných výrobců (vždy akreditovaných zpracovatelů investičního zlata a stříbra z tzv. good delivery seznamu vedeného při LBMA).

7.4. ZI upozorňuje kupujícího, že obchodní zástupci nebo jiní zprostředkovatelé nejsou oprávněni přijímat jakékoliv platby v hotovosti. Řádné splátky se provádějí výhradně bankovním převodem.

7.5. Reklamační řád. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se ovšem nevztahuje na vady vzniklé nevhodným skladováním zboží a na nedostatky v ražbě a povrchu. Záruka se dále nevztahuje na zboží, které není opatřeno původním obalem od výrobce. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Rozporem s kupní smlouvou není pohyblivá cena zboží. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

7.6. Užití právních předpisů. V záležitostech touto smlouvou neupravených se práva a povinnosti řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

8. UKONČENÍ spořícího plánu

8.1. Ukončení Transakce. Transakce může být ukončena splacením cílové částky, zakoupením posledního slitku a vyúčtováním splátek, výpovědí nebo odstoupením od Transakce ZI z důvodu prodlení s Řádnou splátkou dle článku 5.5. VOP.

8.2. Výpověď. Strany jsou oprávněny vypovědět Transakci jednoměsíční písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním (1.) dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. ZI po uplynutí výpovědní lhůty a po započtení svých pohledávek ze Smlouvy za Kupujícím vrátí Kupujícímu  zůstatek splátek v gramáži odpovídající váhovému kontu a přeplatek vyšší než 50,- Kč. vrátí na účet Kupujícího.

8.3. Odstoupení od smlouvy. Potvrzenou a uzavřenou objednávku/smlouvu již nelze zrušit. Dle § 53 odst. 8 písm. b) Občanského zákoníku, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ZI včetně jejich poskytnutí třetím osobám vždy v souvislosti s naplněním účelu této smlouvy.

9.2. Společnosti ZI i Kupující se zavazují ohlásit si změny svých identifikačních údajů uvedených na úvodní straně této smlouvy nejpozději den poté, co taková změna byla provedena. Vyplnil-li Kupující v Objednávce drahých kovů emailovou adresu, souhlasí s komunikací v této elektronické formě.

9.3. Jestliže jsou nebo se stanou některá ustanovení těchto VOP neúčinná nebo neplatná, zůstává v platnost a účinnost ostatních ustanovení nedotknutá. Neplatné nebo neúčinné ustanovení se v tomto případě nahradí účinnými a platnými ustanoveními, která se co nejvíce přibližují účelu smlouvy, vyplývajícímu z těchto podmínek. Vedlejší dohody a změny těchto podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4. Práva a povinnosti neupravené těmito VOP se řídí ustanovením zákona 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, že porozuměl právům a povinnostem z nich vyplývajícím, že smlouvu se společností Zlaté investování, a.s. uzavřel na základě pravé, svobodné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což objednávkou drahých kovů potvrzuje.

Zlaté investování, a.s.